chemia

Właściwie wszyscy jesteśmy użytkownikami substancji chemicznych. Otaczają nas one każdego dnia i często po nie sięgamy. Mogą to być między innymi środki do dezynfekcji czy inne detergenty uznawane za produkty niebezpieczne. Jeśli chodzi o środki niebezpieczne używane w domach, producenci są zobowiązani do umieszczenia na etykiecie opakowania wszelkich istotnych informacji, dotyczących bezpiecznego korzystania z danego produktu.

Nie istnieje jednak obowiązek sprzedawania go wraz z kartą charakterystyki. Taki obowiązek nałożony jest jednak na produkty użytkowane w firmach. Wtedy właśnie użytkownik danej substancji musi uzyskać od producenta kartę charakterystyki i stosować się do jej wytycznych, a producent musi ją przygotować zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Prawidłowe tworzenie kart charakterystyki jest niezwykle istotne, zwłaszcza dla użytkownika danego środka. To od niej zależy bezpieczeństwo korzystania z substancji niebezpiecznej, gdyż znajdują się w niej niezwykle ważne informacje.W tworzeniu kart charakterystyki pomagają eksperci z wieloletnim doświadczeniem. Wejdź na consultchem.pl i sprawdź.

Czym są karty charakterystyki produktów chemicznych?

Karty charakterystyki są niezwykle ważnym i niezbędnym narzędziem komunikacji pomiędzy dostawcą/producentem a końcowym użytkownikiem. Art.31 rozp. REACH określa jasno na kim spoczywa obowiązek jej opracowania. Czemu ma ona służyć? Tworzenie kart charakterystyki pełni funkcję informacyjną. Dzięki nim, użytkownicy produktów dowiadują się o potencjalnych zagrożeniach oraz zarządzaniu ryzykiem wynikającym z kontaktu z substancjami lub mieszaninami niebezpiecznymi, sposobach redukowania ryzyka i metodach postępowania, jeśli wystąpi sytuacja niebezpieczna.

Karty charakterystyki dedykowane są głównie użytkownikom prowadzącym działalność zawodową a ich zadaniem jest dostarczenie im informacji, dzięki którym będą mogli podjąć niezbędne środki do zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa, ale także ochrony środowiska. Niedozwolone jest wykorzystywanie w działalności zawodowe substancji oraz mieszanin niebezpiecznych dla których nie została przygotowana karta charakterystyki. Według obowiązujących wymagań prawnych karta charakterystyki musi zostać przygotowana oraz wystawiona w języku polskim przez osoby posiadające właściwe kwalifikacje.

Osoba zajmująca się ich wykonywaniem musi przede wszystkim posiadać niezbędną wiedzę merytoryczną z zakresu toksykologii, chemii i prawa. To główny i podstawowy dokument obowiązujący w łańcuchu dostaw zgodnie z rozporządzeniem REACH.

Za właściwe opracowanie oraz wprowadzenie do obrotu prawidłowo stworzonej karty (biorąc pod uwagę merytoryczność i kwestie formalne) odpowiada producent, importer albo dostawca danego produktu niebezpiecznego. Co ważne, karty charakterystyki muszą być na bieżąco aktualizowane oraz uzupełniane zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, a także przepisach Wspólnotowych.

Co powinna zawierać karta charakterystyki?

Karty charakterystyki obowiązują w wielu krajach na całym świecie. Warto jednak pamiętać, że w zależności od danego kraju i obowiązujących w nim przepisów i regulacji, mogą się one od siebie trochę różnić. To co znajduje się w tym dokumencie w krajach UE określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny oraz udzielania zezwoleń, a także wykorzystywanych ograniczeń w zakresie sprzedaży środków chemicznych. Rozporządzenie określa jasno, że karta charakterystyki musi zawierać 16 sekcji:

 1. Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny oraz firmy/przedsiębiorstwa – czyli nazwa substancji, nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny. Musi zawierać także dane dostawcy karty i numer telefonu alarmowego.
 2. Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń- klasyfikacja chemikaliów pod względem zagrożeń, sposób oznakowani chemikaliów, dodatkowe informacje o zagrożeniach.
 3. Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach- nazwy składników czy też stężenia mieszaniny.
 4. Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy- sposób postępowania w razie kontaktu z substancją niebezpieczną. Skutki, symptomy, wskazania.
 5. Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru- możliwe zagrożenia, sposób działania.
 6. Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska- skutki, sposób postępowania.
 7. Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie- czyli jak prawidłowo wykorzystywać i przechowywać środki.
 8. Sekcja 8: Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej- dopuszczalne wartości narażenie i sposób zabezpieczenia się przed kontaktem z substancją niebezpieczną.
 9. Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
 10. Sekcja 10: Stabilność i reaktywność
 11. Sekcja 11: Informacje toksykologiczne
 12. Sekcja 12: Informacje ekologiczne
 13. Sekcja 13: Postępowanie z odpadami
 14. Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu- jak zabezpieczać środki podczas transportowania itp.
 15. Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
 16. Sekcja 16: Inne informacje