ochrona dóbr osobistych

Ochrona dóbr osobistych zagwarantowana jest dla każdego obywatela naszego kraju. Jej uregulowania prawne można odnaleźć w ustawie Kodeks Cywilny. Co więcej, prawo do ochrony dóbr osobistych jest jednym z najbardziej podstawowych. Nic więc dziwnego, że bardzo często kancelaria prowadzi sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych. Czym są dobra osobiste i jak je chronić? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska. Ciekawi? Zaczynamy!

Dobra osobiste i ich definicja 

Definicja dóbr osobistych nie jest jasno zdefiniowana przez ustawodawcę. Kodeks cywilny ani żaden inny obecnie obowiązujący akt prawny nie zawiera definicji tego pojęcia, którą moglibyśmy się powszechnie posługiwać. Wiedzę na temat zakresu dóbr osobistych czerpiemy z orzecznictwa oraz doktryny prawnej. Wynika z nich, iż dobrami osobistymi są wartości niematerialne, które wiążą się z osobą ludzką. Zaliczyć możemy do nich m.in.:

– godność,

– zdrowie,

– wolność,

– tajemnica korespondencji,

– życie rodzinne,

– wizerunek.

Niektóre dobra osobiste wymienione zostały w Konstytucji RP, która jest najważniejszym aktem normatywnym, co sprawia, że są to dobra szczególnej wagi. Należą do nich m.in. wolność czy nietykalność osobista.

Czy każdy z nas posiada dobra osobiste?

Adwokat jasno wskazuję, że każdy człowiek, przez całe swoje życie posiada dobra osobiste. Powstają one w momencie narodzin człowieka, a wygasają dopiero w chwili śmierci- w trakcie życia nie można ich ograniczyć. Co więcej, są one całkowicie niezależne od posiadanego statusu społecznego czy karalności. Warto także zaznaczyć, że dobra osobiste nie mogą być przenoszone na inne osoby- wykazują więc cechę niezbywalności. Nie są dziedziczne, a ich cechą charakterystyczną jest ścisłe powiązanie z człowiekiem. 

 Jak chronione są dobra osobiste? 

Adwokat działający na terenie miasta Konin jasno wskazuję, jakie środki prawne przysługują nam do ochrony dóbr osobistych. Niejednokrotnie zdarza się, że dobra zostają naruszone w sposób przewidziany prawem. Dostępne środki do ochrony dóbr osobistych można podzielić na majątkowe i niemajątkowe. Zostały one wymienione w Kodeksie Cywilnym. Do tej grupy zaliczyć możemy:

– żądanie zaniechania działania,

– żądanie opublikowania sprostowania lub odpowiedzi prasowej związane ze stwierdzeniem, które zagraża naszym dobrom osobistym,

– żądanie naprawienia skutków, jakie wywołały działania naruszające nasze dobra osobiste.

Naprawienie powstałych skutków najczęściej następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, jak również poprzez uzyskanie odszkodowania, które zrekompensuje powstałe straty. Bardzo częstą praktyką wśród osób, które doznały naruszenia dóbr osobistych, jest chęć uzyskania określonej kwoty pieniędzy, która będzie przeznaczona na wybrany cel społeczny. Warto podkreślić, że roszczenia nie ulegają przedawnieniu.

Kroki, jakie należy podjąć w przypadku naruszenia dóbr osobistych 

Ochrona dóbr osobistych ma miejsce bez względu na przepisy zawarte w innych aktach prawnych. Jeśli bezprawne działanie innej osoby naruszyło dobre osobiste innego człowieka, pokrzywdzony ma prawo domagać się m.in. zaniechania krzywdzącego postępowania. Co więcej, możemy także domagać się ochrony naszych dóbr osobistych nawet w sytuacji, gdy doszło do ich naruszenia w niezawiniony sposób. By jednak móc dochodzić swoich praw, na osobie pokrzywdzonej spoczywa ciężar dowodowy wykazania istnienia konkretnego dobra prawnego, jak również wykazanie jego zagrożenia bądź naruszenia. Co więcej, osoba pokrzywdzona musi wskazać, na czym zagrożenie jej dobra osobistego polegało. Warto także zaznaczyć, że stan zagrożenia nie jest jednoznaczny z naruszeniem dobra.

Skorzystaj z profesjonalnych usług prawnych i ciesz się z korzystnego rozwiązania swojej sprawy dotyczącej ochrony dóbr osobistych. Do dzieła!.