geodeta

Gdy kupujemy działkę często konieczna jest weryfikacja jej faktycznych granic. Do tego celu potrzebujemy zatrudnić uprawnionego geodetę. W Poznaniu możemy skorzystać z oferty geodety Witolda Witkowskiego, który posiada wszystkie odpowiednie uprawnienia.

Ustalenie granic nieruchomości/działki

Pierwszym krokiem, jaki trzeba uczynić, jest zgłoszenie chęci ustalenia granic działki w  Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po uiszczeniu opłaty ten urząd wyda nam niezbędną dokumentację, którą stanowią

  • zarysy pomiarowe z pomiaru granic,
  • szkice wyznaczenia granic działek wyznaczonych w wyniku scalenia, wymiany gruntów lub w wyniku podziału nieruchomości,
  • szkice graniczne, protokoły graniczne,
  • inne dokumenty pomiarowe, opisowe i rozliczeniowe.

Dokumentacja powinna być wyposażona w zezwolenia, bez których nie możemy podjąć dalszych prac. Otrzymane dokumenty musimy przekazać geodecie, który będzie je analizował: badał punkty graniczne, zarysy pomiarowe itp.

Usługi świadczone przez geodetę ze wszystkimi potrzebnymi uprawnieniami

Teraz możemy się udać wraz z zatrudnionym geodetą na działkę, której weryfikację granic chcemy przeprowadzić. Geodeta dokonuje pomiarów działki i konfrontuje te pomiary z dokumentacją. Celem pomiarów jest wyznaczenie tzw. pierwotnej osnowy geodezyjnej i wyznaczonych względem niej punktów granicznych. Potem następuje ponowna analiza dokumentów pod kątem zgodności z rzeczywistością. 

O całej procedurze i o jej wyniku należy zawiadomić właścicieli sąsiednich działek oraz inwestora. W tym celu wysyłamy list polecony z informacją gdzie i kiedy odbędzie się formalne okazanie granic mierzonej działki. Okazanie granic, warz z ewentualnym wytyczeniem nowych punktów granicznych, przeprowadza uprawniony geodeta. Wszystko to musi być opisane w specjalnym dokumencie, który trzeba przesłać do Powiatowego lub Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Tam urzędnicy dokonują kontroli i weryfikacji naszych dokumentów pod kątem zarówno kartograficznym jak i geodezyjnym. Prawnicy z kolei sprawdzają jak się ma ten dokument do aktualnej sytuacji w przepisach prawa.

Jak rozwiązać spor z sąsiadami o granice działki?

W przypadku sporu z sąsiadami o granice działki zatrudnienie geodety jest najlepszym rozwiązaniem. Inną metodą jest tzw. rozgraniczenie lub wznowienie nieruchomości. Rozgraniczenie może się odbyć na wniosek strony lub z urzędu. Z urzędu może dotyczyć dwóch kwestii: wykonania scalenia gruntów albo konieczności zaspokojenia potrzeby gospodarki narodowej lub interesu społecznego. Natomiast w drugiej sytuacji, strona wnioskuje o odtworzenie granicy, która jest przedmiotem sporu. Może się okazać, że niezbędna będzie wizyta w Sądzie Rejonowym Wydziału Ksiąg Wieczystych w celu uzyskania dokumentów takich jak:

  • wypisy aktów notarialnych,
  • ugody sądowe i prawomocne orzeczenia sądów,
  • odpisy z ksiąg wieczystych, a w przypadku braku księgi wieczystej odpisy dokumentów znajdujących się w zbiorze dokumentów,
  • ostateczne decyzje administracyjne.